ข้อมูลผู้ป่วยตามกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สำคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564

ข้อมูลการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564

รพ.รัฐ ราย
ร้อยละ
รพ.เอกชน
ร้อยละ
นอกสถานพยาบาล
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ :: 28 พฤศจิกายน 2562