ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ (Health Center Information System Kalasin)

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ (Health Center Information System Kalasin) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดูแลระบบข้อมูลทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางข้อมูล ที่ให้บริการ กับผู้ใช้และผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งในพื้นที่และระดับกระทรวง


Health Data Center Kalasin (On Cloud)

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

HDC(On Cloud)

Health Data Center Kalasin

ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์

HDC(SSJ)

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

Health Information Center

ระบบ MOPH Immunization Center

MOPH IC

ระบบ Co-Vaccine

Co-Vaccine

รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์

COVID-19 Kalasin

ข้อมูลการป่วยและเสียชีวิตด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์

LE/HALE/Yll

ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564

ประเมิน Cockpit Kalasin

ระบบรายงานการดำเนินการตามตัวชี้วัด QOFและFree Schedule ผ่านHDC ปี 2564

Cockpit2564

ระบบข้อมูลตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7

CockpitR7(2564)

ระบบรายงานการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจาก หมอกควัน PM2.5 จังหวัดกาฬสินธุ์

PM 2.5

ระบบสมุดรายงานสุขภาพประจำดัวผู้สุงอายุ ออนไลน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

Aged Board

ตารางนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน