COCKPIT กาฬสินธุ์

สรุปผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (COCKPIT) เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์


ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน 2565 รายอำเภอ

# อำเภอ ร้อยละ (มิติที่ 1) ร้อยละ (มิติที่ 2) ร้อยละ (มิติที่ 3) ร้อยละ (มิติที่ 4) ร้อยละ (รวมทุกมิติ)
1 ฆ้องชัย 96.15 100.00 49.09 80.00 90.40
2 เมืองกาฬสินธุ์ 93.85 96.30 60.00 80.00 89.40
3 นาคู 92.31 100.00 38.18 80.00 87.20
4 ห้วยผึ้ง 92.31 81.48 49.09 40.00 79.40
5 เขาวง 90.00 77.78 60.00 80.00 82.40
6 ดอนจาน 88.46 85.19 60.00 80.00 83.60
7 นามน 86.15 100.00 38.18 80.00 84.00
8 สมเด็จ 84.62 88.89 38.18 40.00 76.20
9 ร่องคำ 77.69 96.30 38.18 80.00 78.60
10 ยางตลาด 76.15 96.30 38.18 50.00 74.80
11 กมลาไสย 75.38 88.89 38.18 40.00 71.40
12 ท่าคันโท 72.31 81.48 38.18 80.00 71.80
13 สหัสขันธ์ 70.00 96.30 38.18 50.00 71.60
14 ห้วยเม็ก 67.69 77.78 38.18 60.00 66.40
15 คำม่วง 66.15 96.30 49.09 50.00 70.80
16 สามชัย 66.15 100.00 38.18 30.00 68.60
17 หนองกุงศรี 61.54 96.30 38.18 80.00 70.20
18 กุฉินารายณ์ 61.54 74.07 60.00 80.00 66.60
จังหวัดกาฬสินธุ์   75.38 92.59 38.18 50.00 73.40

ข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์

มิติ น้ำหนัก ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก ร้อยละKPI / มิติ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนการปฏิบัติราชการ 52 39.20 75.38
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 27 25.00 92.59
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 11 4.20 38.18
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 10 5.00 50.00
รวมทุกมิติ 100 73.40 73.40